Rådgivning raka trappor

Byggreglernas norm – vår standard.

Din trappa levereras alltid komplett och skall godkännas vid besiktning, utan tillval.

Därför får du redan i offertstadiet ett pris där vi tagit hänsyn till byggreglerna när det gäller din framtida beställning. Inga tillval behövs. Våra standardlösningar är utformade efter byggnormernas råd. När du sen lägger ordern hos oss. Konstrueras varje trappa upp specifikt för att passa just ditt projekt. Ritningen får du som kund sen godkänna innan trappan tillverkas.

Men, vad säger byggreglerna?

Vid renovering eller nybyggnation, är det Boverkets regelverk (BBR) som är det styrande verktyget i Sverige. På www.boverket.se kan du se den senaste versionen av byggföreskrifter. Nedan kan du även se de mest vanliga föreskrifterna gällande trappor samt annat matnyttigt gällande våra spiraltrappor.

Kontakta rådgivande säljare

Allmänna råd trappor, Sverige

Räcke och ledstång
Visa Stäng

Trapplopp, trapplan, ramper och balkonger som inte avgränsas av väggar, ska ha räcken som begränsar risken för personskador till följd av fall. Räckesfyllningar med infästningar ska tåla dynamisk påverkan av en människa.

Räckeshöjd:
Räcken i trapplopp bör vara minst 0,9 meter höga. Om en öppning vid sidan av ett trapplopp är större än 0,4 meter i båda längdriktningarna och våningshöjden är mer än 3,0 meter, mätt från golv till golv, bör räcket vara minst 1,1 meter.
Räcken på trapplan inom den enskilda bostadslägenheten bör vara minst 0,9 meter höga. Om våningshöjden är mer än 3,0 meter, mätt från golv till golv, bör räcket vara minst 1,1 meter. Räcken på trapplan utanför den enskilda bostadslägenheten samt räcken på balkonger och loftgångar bör vara minst 1,1 meter höga. 

Räcken i utrymmen där barn kan vistas, ska utformas så att barn inte skadar sig till följd av att de klättrar eller kryper.

Räcken på balkonger, trapplan och trapplopp bör, upp till en höjd av 0,8 meter, utformas så att de inte går att klättra på. Vertikala öppningar får vara högst 100 mm breda. Fritt mått mellan balkongräckes underkant och balkonggolv, eller mellan ett trappräckes underkant och trappstegens stegnos, skall vara högst 50 mm. Fritt mått i höjdled mellan ett trappräckes underkant och ett trapplan eller golv skall vara högst 100 mm. Horisontella öppningar ovanför balkongfront bör utformas så att barn inte kan fastna med huvudet. Öppningar i intervallet 110–230 mm skall undvikas.

Ledstång:
Trappor i publika lokaler skall ha ledstänger på båda sidor. Andra ramper och trappor som har fler än tre steg, bör ha ledstänger på båda sidor. Lägre ramper och trappor bör ha minst en ledstång. Inom en bostadslägenhet får vinklade och svängda trappor som är högst 0,9 meter breda, anordnas utan inre ledstång, om det i stället finns en spaljé, mittstolpe eller dylikt som går lätt att gripa om.

Ledstänger skall sitta på 0,9 meters höjd. Ledstången bör löpa förbi trappan eller rampens början och slut med minst 300 mm. Ledstänger i publika lokaler och trapphus i flerbostadshus bör ha kontrasterande ljushet gentemot omgivande ytor. Där en kontinuerlig ledstång inte fungerar på grund av utrymmets särskilda användning, t.ex. läktare, kan en alternativ utformning av balansstödet göras som motsvarar ledstångens funktion. Ledstänger och dylikt bör inte på någon sida inkräkta mer än högst 100 mm på trapploppens fribredd.

Ovan text är baserat på BBR 2011:6 gällande trappor.
OBS! Omskrivningar och förtydliganden har gjorts av ABC Solutions.
Trappans utformning bör alltid i förväg godkännas av den lokala byggnadsnämnden, brand- och tillgänglighetskonsult.

Utförande av steg
Visa Stäng

Trappor skall utformas så att personer kan förflytta sig säkert

Steg:
Öppningar mellan plansteg i barnsäkra trappor bör vara högst 100 mm. För industritrappor är detta ej ett krav. För att trappan ska få en säker utformning bör man ta hänsyn till måttförhållandet mellan trappstegens höjd och djup. Enstaka trappsteg med avvikande höjd skall ej förekomma. Där det inte går att undvika bör trappstegen tydligt markeras. Stegdjupet i trappor bör vara minst 0,25 meter, mätt i gånglinjen. Trappor, utom i småhus och inom enskilda bostadslägenheter i flerbostadshus, bör förses med kontrastmarkeringar så att personer med nedsatt synförmåga kan uppfatta nivåskillnaderna. En trappas nedersta plansteg och motsvarande del av framkanten på trappavsatsen vid översta sättsteget i varje trapplopp bör ha en ljushetskontrast på minst 0.40 enligt NCS (Natural Color System). Markeringarna bör göras på ett konsekvent sätt inom byggnaden.

Avstignings och viloplan:
Trapplanen bör ha minst samma bredd som trappan. Dörrar på trapplan bör placeras så att det inte blir svårt att passera. I flerbostadshus bör trapplan vara minst 1,5 meter djupa. Inom enskilda bostadslägenheter bör trapplan vara minst 1,3 meter. Tillgänglighets och utrymningstrappor kan ha enklare krav.

Trappor från bostadslägenheter och övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt ska utformas så att transport av sjukbår blir säker. Detta gäller dock inte om transporten kan ske med hiss eller någon annan lyftanordning.

Raka trappor, som leder till fler än två bostadslägenheter, uppfyller föreskriftens krav på säker transport av sjukbår om trapploppen har en minsta bredd på 1,20 meter. Vinklade eller svängda trappor kan behöva större svängradie.

Trappor i utrymmen där barn kan vistas, ska utformas så att risken för barnolycksfall begränsas.

 

Ovan text är baserat på BBR 2011:6 gällande trappor.
OBS! Omskrivningar och förtydliganden har gjorts av ABC Solutions.
Trappans utformning bör alltid i förväg godkännas av den lokala byggnadsnämnden, brand- och tillgänglighetskonsult.

Räckets höjd

Räckeshöjden mäts från framkanten av steget upp till ovankant räcke. Räckeshöjden skall vara minst 900 mm. Är trappan över 3 m. hög? Då skall räcket vara minst 1100 mm. Ledstångens höjdmässiga placering skall ändå vara kvar på 900 mm varför en extra ledstång då placeras innanför räckesståndarna. Den extra ledstången räknas ej med när fribredd i trappan mäts ut.

Barnsäker trappa

För en trappa skall godkännas som barnsäker skall den ej ha någon öppning större än 100 mm, upp till 800 mm. Räcket får ej heller vara ”klättringsbart”.

Belastning räcke

Räckets belastning beräknas från räckets övre ledstång och skall tåla en belastning på minst 1 kN/m.

Belastning steg

Steg och plan skall klara en utbredd last på 5 kN/m2 (ca 500 kg)

Lutning och steghöjd

Det är viktigt att trappan är bekväm att gå i. Därför krävs det att förhållandet mellan vinkel, steghöjd och stegdjup samspelar. Normalt eftersträvas en lutning på ca 37° men kan accepteras i ett spann mellan 30° – 45°. Samt en steghöjd på mellan 170-210 mm.
U = Utliggning inklusive plan
L = Utliggning exkl plan    H = Höjd

Verkar det krångligt? Inga problem. Vid order så projekterar våra duktiga konstruktörer detta för dig.

Infästning och stagning

En stor del av trappans stabilitet är en korrekt infästning. I din trappleverans ingår all infästning som behövs för trappans egen konstruktion. Men ALDRIG för infästning. Det är alltid montörens ansvar att korrekt infästning används med hänsyn till material på plats.

Certifikat och godkännande

Brandklass R30
Trappor från ABC Solutions kan R30-klassas. Kravet för detta måste dock meddelas redan vid offertförfrågan.

Europanorm 1090-2
Hela vårt sortiment produceras i enlighet med EN1090-2

Miljöbyggnad GULD
Sortimentet är bedömt i SundaHus samt Byggvarubedömningen.