Rådgivning räcken

Byggreglernas norm – vår standard.

Ditt räcke levereras alltid komplett och skall godkännas vid besiktning, utan tillval.

Därför får du redan i offertstadiet ett pris där vi tagit hänsyn till byggreglerna när det gäller din framtida beställning. Inga tillval behövs. Våra standardlösningar är utformade efter byggnormernas råd. När du sen lägger ordern hos oss. Konstrueras varje räcke upp specifikt för att passa just ditt projekt. Ritningen får du som kund sen godkänna innan räcket tillverkas.

Men, vad säger byggreglerna?

Vid renovering eller nybyggnation, är det Boverkets regelverk (BBR) som är det styrande verktyget i Sverige. På www.boverket.se kan du se den senaste versionen av byggföreskrifter. Nedan kan du även se de mest vanliga föreskrifterna gällande räcken samt annat matnyttigt.

Kontakta rådgivande säljare

Allmänna råd räcken, Sverige

Smidesräcke
Visa Stäng

Trapplopp, trapplan, ramper och balkonger som inte avgränsas av väggar, ska ha räcken som begränsar risken för personskador till följd av fall. Räckesfyllningar med infästningar ska tåla dynamisk påverkan av en människa.

Räckeshöjd:
Räcken bör vara minst 0,9 meter höga. Är våningshöjden är mer än 3,0 meter, mätt från golv till golv, bör räcket vara minst 1,1 meter.
Räcken på trapplan utanför den enskilda bostadslägenheten samt räcken på balkonger och loftgångar bör vara minst 1,1 meter höga. 

Barnsäkerhet:
Räcken i utrymmen där barn kan vistas, ska utformas så att barn inte skadar sig till följd av att de klättrar eller kryper. Räcken på balkonger, trapplan och trapplopp bör, upp till en höjd av 0,8 meter, utformas så att de inte går att klättra på. Vertikala öppningar får vara högst 100 mm breda. Fritt mått mellan balkongräckes underkant och balkonggolv skall vara högst 50 mm. Horisontella öppningar ovanför balkongfront bör utformas så att barn inte kan fastna med huvudet. Öppningar i intervallet 110–230 mm skall undvikas.

Ovan text är baserat på BBR.
OBS! Omskrivningar och förtydliganden har gjorts av ABC Solutions.
Räckets utformning bör alltid i förväg godkännas av den lokala byggnadsnämnden, brand- och tillgänglighetskonsult.

Glasräcken
Visa Stäng

Glasytor som är oskyddade och så placerade att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. Glasytor och infästningar ska tåla dynamisk påverkan av en människa.

Val av glas:
Det är mycket viktigt att välja rätt typ av glas för att undvika risk för skärskador som kan bli mycket allvarliga.

I ett allmänt råd anges vilken sorts säkerhetsglas som kan uppfylla föreskriftens krav att begränsa risken för skärskador. Termiskt härdat säkerhetsglas enligt SS-EN 12150-2, som klarar lägst klass 1(C)3 eller laminerat säkerhetsglas enligt SS-EN 14449 som klarar lägst klass 2(B)2 enligt SS-EN 12600 bör användas i de miljöer som utpekats som särskilt riskfyllda i det allmänna rådet.

Om glasprodukter testas mot andra standarder än de som anges i BBR bör byggherren försäkra sig om att standarderna är likvärdiga med de standarder som BBR anger.

Ovan text är baserat på BBR.
OBS! Omskrivningar och förtydliganden har gjorts av ABC Solutions.
Räckets utformning bör alltid i förväg godkännas av den lokala byggnadsnämnden, brand- och tillgänglighetskonsult.

Räckets höjd

Räcken bör vara minst 0,9 meter högt över golv. Är våningshöjden är mer än 3,0 meter, mätt från golv till golv, bör räcket vara minst 1,1 meter. För balkonger och loftgångar utanför bostad bör höjden alltid vara minst 1,1 meter. Höjden mäts från golv till toppen av räcket.

Barnsäkert räcke

För ett räcke skall godkännas som barnsäker skall den ej ha någon öppning större än 100 mm, upp till 800 mm. Räcket får ej heller vara ”klättringsbart”. Max öppning under räcket för barnsäkerhet är 50 mm.

Belastning räcke

Räckets belastning beräknas från räckets övre ledstång och skall tåla en belastning på minst 1 kN/m.

Toppmonterat

Toppmonterat alternativ med
max 50 mm. distans.

Täckande sidoinfästning

Exklusiv lösning med bjälklagstäckande sidomonterad infästning.

Sidoinfästning

Sidomonterat alternativ. Ej bjälklagstäckande.

Infästning och stagning

En stor del av räckets stabilitet är en korrekt infästning. I din leverans ingår all infästning som behövs för räckets egen konstruktion. Men ALDRIG för infästning. Det är alltid montörens ansvar att korrekt infästning används med hänsyn till material på plats.

Certifikat och godkännande

Europanorm 1090-2
Hela vårt sortiment produceras i enlighet med EN1090-2

Miljöbyggnad GULD
Sortimentet är bedömt i SundaHus samt Byggvarubedömningen.